Project 9

Purple cung cấp chiến lược content tổng thể trên Social Media. Giúp bạn có định hướng rõ ràng để triển khai nội dung phù hợp các chiến dịch cụ thể như: khuyến mãi, ra mắt sản phẩm mới…

More project

Brand identity

Brand identity / Brand Website / Social Post / Visual identity

Brand identity

Landing Page Design

Brand identity

Brand identity / Brand Website / Landing Page Design

Brand identity

Brand identity